Skip Navigation Links

S.No.

Name

Desingation

Phone No.

E-mail

1

Sh. N.R. Murali

Deputy Commissioner

044-22570484

dcchennaikvs@gmail.com

2

Dr. Uma Sivaraman

Assistant Commissioner

044-22570053

ackvschennai@hotmail.com

3

Sh. C. Karunakaran

Assistant Commissioner

044-22570053

ackvschennai@hotmail.com

4

Sh. RVSS Subrahmanyam

Assistant Commissioner

044-22570053

ackvschennai@hotmail.com

5

Sh. S. Sadasivan

Administrative Officer

044-22570367

rochennaiadmn@yahoo.com

6

Vacant

Finance Officer

044-22570344

rochennaiaccount@sify.com